رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

مؤسسه فاطر نگین ایرانیان

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران

معرفی

افزودن به لیست plus
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
مؤسسه فاطر نگین ایرانیان
استان تهران - منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ونک ، خیابان شیخ بهایی ، خیابان گرمسار غربی ، پلاک 78 ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستی 1435855747
  • تاریخ تأسیس  1392/3/20
  • نوع شخصیت حقوقی  موسسه
  • شماره ثبت  31881
  • شناسه ملی  10320878211
  • کد اقتصادی 
  • اشخاص  3
  • آگهی‌ها  11
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم
SEO24

اشخاص مرتبط با شرکت

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

تعداد آگهی‌ها  11
تاریخ
متن آگهی
1399/11/9
آگهی 15623899
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
آگهی تغییرات موسسه فاطر نگین ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیه باغبان به کد ملی وارد شوید با پرداخت وارد شوید ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء قرار گرفت. بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد : - آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه - خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه - خانم سمیه باغبان به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/9
آگهی 15623887
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
آگهی تغییرات موسسه فاطر نگین ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد : - خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه - خانم سمیه باغبان به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/11/8
آگهی 15623879
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
آگهی تغییرات موسسه فاطر نگین ایرانیان به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 22/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم سمیه باغبان به کد ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره - خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور موسسه از قبیل چک ،سفته ، بروات ، قرارداد ها و عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/2/13
آگهی 15176206
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/01/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 14 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله ونک ، خیابان شیخ بهایی ، خیابان گرمسار غربی ، پلاک 78 ، طبقه سوم ، واحد 6 کدپستی وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ990202381242650 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/15
آگهی 15118246
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند: آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی: وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی: وارد شوید به سمت رییس هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور موسسه از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است پ981210543116959 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/12/15
آگهی 15118258
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ـ منطقه 15، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، محله آرژانتین ـ ساعی، خیابان شهیده راشل راکوری(بیست و هفتم)، خیابان زاگرس، پلاک 13، طبقه چهارم، واحد 18 کدپستی: وارد شوید تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ981210306610782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/9
آگهی 13831665
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 24/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع موسسه الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: ارائه محتوای الکترونیکی ساخت نرم افزار و اپلیکیشنهای CRMFG ایجاد برگزاری مزایده در محیط نرم افزار و اپلیکیشن ایجاد فروشگاههای آنلاین ارائه کد شارژ CRMFG جهت ارائه خدمات و استفاده از محتوا به صورت لاجیکال و فیزیکال ایجاد بستر مناسب تجارت الکترونیک و تالارهای گفتمان با مشتریان ایجاد محیط الکترونیکی جهت استفاده از خدمات CRMFG در بستر اپلیکیشن ارائه برنامه‌های نرم افزاری جهت استفاده‌ی مراکز خدماتی درمانی ورزشی تولیدی توزیعی آموزشی توریستی در داخل و خارج از کشور ایجاد درگاه مالی و بستر نقل و انتقالات مالی در محیط وب و اپلیکیشن (مدیریت ارتباط با مشتری گروهی = CRMFG) ایجاد بستر مناسب و ارائه تسهیلات به اعضا جهت خرید کالا در داخل و خارج از کشور در بستر CRMFG انجام امور مجاز آی تی در داخل و خارج از کشور (درصورت نیاز پس از اخذ مجوزهای قانونی) پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/2
آگهی 13817182
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۸۲۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید باپرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به 000/000/500/4 ریال افزایش داد. ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به 500. 000. 000 ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه موسسه از 100. 000. 000 ریال به 000/000/000/5 ریال افزایش یافت وماده مربوطه اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 16712756
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
31881 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی: وارد شوید با پرداخت 000/000/500/49 ریال به صندوق موسسه در زمره موسسین قرار گرفت. بنابراین سرمایه موسسه از مبلغ 000/000/000/50 ریال به مبلغ 000/000/500/99 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح یافت. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه: آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم سمیه باغبان به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 16712752
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
31881 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سمیه باغبان به کد ملی: وارد شوید با دریافت مبلغ 000/000/500/49 ریال کلیه سهم‌الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در موسسه ندارد. در نتیجه سرمایه از مبلغ 000/000/500/99 ریال به 000/000/000/50 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه: آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی وارد شوید دارنده وارد شوید ریال سهم الشرکه
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
-
آگهی 16712749
آگهی تغییرات فاطر نگین ایرانیان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 31881 و شناسه ملی 10320878211
31881 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/06/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا نویدی بنه کهل به کد ملی: وارد شوید به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره خانم ثریا نویدی بنه کهل به کد ملی : وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور موسسه از قبیل چک ،سفته ، بروات ، قرارداد ها و عقود اسلامی واوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

کلاهبرداریه اصلا اعتماد نکنید دنبال ۱۷۰۰۰ تومانتون هستن روزی حداقل ۱۰۰۰ نفر دارن تو این شرکت استخدام میشن میشه روزی ۱۷میلیون!!!
1401/11/7
با توجه به چند هفته ای که هستم در این شرکت شرکت قانونی است ولی بازهم برای صحت کامل از سامانه استعلام شناسه ملی شرکت های حقوقی قوه قضائیه استعلام بگیرید
1401/9/22
خیلی خوبه
1398/9/21
logo-samandehi