رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت پردیس اسکلت

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران

معرفی

افزودن به لیست plus
سرمایه شرکت نامشخص
Thriva
شرکت پردیس اسکلت
بوشهر باغ زهرا میدان شهید مطهری خیابان شهید مطهری پلاک 72 طبقه اول کدپستی 7517897777
  • تاریخ تأسیس  1370/12/13
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  861
  • شناسه ملی  10320056809
  • کد اقتصادی  411154149557
  • اشخاص  9
  • آگهی‌ها  37
شماره تلفن
شماره فکس
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

مجوزها

مجوز(معتبر) با عنوان پیمانکار از امور نظام اجرایی طرح ها
صدور 1398/12/24 انقضا 1402/12/11
SEO24

اشخاص مرتبط با شرکت

تعداد اعضا   9
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   نامشخص ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

آگهی‌های روزنامه رسمی

تعداد آگهی‌ها  37
تاریخ
متن آگهی
1400/4/13
آگهی 15887065
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی 10320056809
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و اسمعیل شریف نژاد دشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند - کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و کلیه اوراق ونامه های اداری عقوداسلامی با امضا آقای حسن حیدری ( رییس هیات مدیره ) یا آقای داوود حیدری ( مدیرعامل ) و همراه با مهرشرکت معتبر می باشد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/4/13
آگهی 15887056
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی 10320056809
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 23/03/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید و آقای داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید و آقای اسمعیل شریف نژاددشتی به شماره ملی وارد شوید و آقای یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید - آقای حسن معصومی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای صمد عباس پور به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/27
آگهی 15850405
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی 10320056809
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 10/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : 1- آقای حسن حیدری با شماره ملی وارد شوید و آقای اسمعیل شریفر نژاد دشتی با شماره ملی وارد شوید و آقای داود حیدری به شماره ملی وارد شوید به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت 2 سال انتخاب گردیدند . 2 . آقای حسن معصومی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای مندنی ابونصری به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/27
آگهی 15850402
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی 10320056809
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/10/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل میباشد : 1- آقای حسن حیدری با شماره ملی وارد شوید به سمت رییس هیات مدیره و آقای اسمعیل شریفر نژاد دشتی با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای داود حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل 2-کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای حسن حیدری ( رییس هیات مدیره) یا آقای داود حیدری ( مدیر عامل )به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/10/23
آگهی 15000921
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی 10320056809
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به 860 سهم وارد شوید ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش981004790684697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/6
آگهی 14668916
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضا هیئت مدیره بشرح ذیل می‌باشد : حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره 2 داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل 3 یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 4 اسمعیل شریف نژاد دشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره ب ) کلیه قرار داد‌ها و اسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و کلیه اوراق ونامه‌های اداری عقوداسلامی با امضا آقای حسن حیدری ( رئیس هیئت مدیره ) یا آقای داوود حیدری ( مدیرعامل ) و همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/4/6
آگهی 14668910
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : . اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : 1 حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید 2 داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید 3 یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید 4 اسمعیل شریف نژاد دشتی به شماره ملی وارد شوید برای مدت دوسال انتخاب گردیدند 2. آقای حسن معصومی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای صمد عباس پوربه شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/31
آگهی 14614838
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید یال منقسم به 100 سهم وارد شوید ریالی از محل آورده نقدی اعضاء طی گواهی شماره 37/26000/73 مورخ 14/2/1398 بانک تجارت شعبه مرکزی بوشهر پرداخت گردیده است افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/31
آگهی 14614828
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره 2 داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل 3 یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره تعیین گردیدند کلیه قرار داد‌ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و کلیه اوراق ونامه‌های اداری عقوداسلامی با امضا وآقای حسن حیدری ( رئیس هیات مدیره ) یا آقای داوود حیدری ( عضو هیات مدیره ) و آقای داوود حیدری ( مدیرعامل ) و همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/2/31
آگهی 14614581
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید و آقای داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید و آقای یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید آقای حسن معصومی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و آقای صمد عباس پوربه شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/12/22
آگهی 14516267
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره 2 داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره 3 یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره 4 اسماعیل شریف نژاد دشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل انتخاب شدند . ب ) کلیه قرار داد‌ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و کلیه اوراق ونامه‌های اداری عقوداسلامی با امضا آقای حسن حیدری ( رئیس هیات مدیره ) یا آقای داوود حیدری ( عضو هیات مدیره ) و همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/1
آگهی 14318572
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 26/08/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد:: 1 ـ آقای حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره 2 ـ آقای داوود حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل 3 ـ آقای یعقوب شهبازی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیات مدیره 4 ـ آقای اسماعیل شریف نژاد دشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیات مدیره کلیه قرار داد ها واسناد و اوراق رسمی بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و کلیه اوراق و نامه های عادی و اداری با امضاء آقای حسن حیدری (رئیس هیات مدیره) یا آقای داود حیدری (مدیر عامل)به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
ش970827532666633 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/28
آگهی 14301790
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره عبارتنداز: آقای حسن حیدری شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره وآقای یعقوب شهبازی شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رییس هیات مدیره وآقای داوودحیدری شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و آقای اسمعیل شریف نژاددشتی شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاءهیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای حسن معصومی بشماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای مندنی ابونصری بشماره ملی 2371610569به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند 0
ش970814731135441 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/28
آگهی 14301789
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/03/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره بشرح ذیل می باشد: 1.خانم/ آقای حسن حیدری شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره 2.خانم/ آقای یعقوب شهبازی شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رییس هیات مدیره 3.خانم/ آقای داوودحیدری شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل. 4.خانم/ آقای اسمعیل شریف نژاددشتی شماره ملی وارد شوید به سمت اعضاء هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند 0 ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور وعادی واداری شرکت شرکت اعم ازچک ـ سفته وغیره به امضاء مشترک حسن حیدری و داوودحیدری همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
ش970814701489998 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/3/10
آگهی 14049565
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شهرستان تهران به آدرس خیابان 14 متری چمران پلاک 397 تعیین و آقای داوودحیدری بشماره ملی 3490 به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/10
آگهی 13829269
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 12/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیات مدیره به شرح ذیل می‌باشد:. آقای حسن حیدری بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمدرضاعسگری مارنانی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس. آقای اسمعیل شریف نژاددشتی بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل. آقای داوودحیدری بشماره ملی وارد شوید به سمت عضوهیات مدیره: کلیه اسنادواوراق بهاداروتهعدآورشرکت اعم ازچک سفته وغیره باامضای آقای حسن حیدری مستقیما همراه بامهرشرکت معتبرخواهدبود. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/11/10
آگهی 13829261
آگهی تغییرات شرکت پردیس اسکلت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 11/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. اعضای هیات مدیره عبارتند از. آقای حسن حیدری بشماره ملی 1600353444. آقای اسماعیل شریف نژاد دشتی بشماره ملی 3501294441. محمدرضاعسگری مارنانی بشماره ملی 1282709348. آقای داود حیدری بشماره ملی وارد شوید برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای حسن معصومی بشماره ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی بمدت یکسال مالی و آقای مندنی ابونصری وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/5/23
آگهی 13530621
آگهی تغییرات شرکت سازه اسکلت فربغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 13/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به «پردیس اسکلت» تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/4/7
آگهی 13480534
آگهی تغییرات شرکت سازه اسکلت فربغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 14/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ 1/10/1396 تعیین گردیدند: آقای حسن حیدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا عسگری مارنانی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل شریف نژاد دشتی به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل کلیه اسنادواوراق بهاداروتعهداور شرکت ازقبیل چک وسفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی واوراق عادی و اداری با امضا حسن حیدری (رئیس هیات مدیره) همراه مهرشرکت معتبرمی باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/21
آگهی 12882674
آگهی تغییرات شرکت سازه اسکلت فربغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف اسمعیل شریف نژاد دشتی با شماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل اکبر راستگو با شماره ملی وارد شوید به سمت عضو اصلی هیئت مدیره حسن حیدری با شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا عسگری مارنانی با شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء حسن حیدری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه اوراق عادی و اداری با امضاء حسن حیدری (رئیس هیئت مدیره) و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/4/3
آگهی 12853160
آگهی تغییرات شرکت سازه اسکلت فربغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 09/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 نام شرکت به «سازه اسکلت فربغ» تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/19
آگهی 12623099
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1 - موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام کلیه امور مربوط به طراحی و ساخت و ساز - انبوه سازی مسکن - ابنیه فنی - تاسیسات و تجهیزات - آب و سدسازی - راه و باند - لوله کشی شهری و روستایی - تعمیر و نگهداری - امور آشپزخانه و رستوران - خدمات عمومی - نگهداری و خدمات فضای سبز - تامین نیروی انسانی - تهیه و تامین وسیله نقلیه و سرویس ادارات ودر صورت لزوم اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
ش941105700695209  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/26
آگهی 12589320
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد: محمدرضا عسگری مارنانی بشماره ملی وارد شوید نائب رئیس هیئت مدیره حسن حیدری بشماره ملی وارد شوید رئیس هیئت مدیره اسمعیل شریف نژاد دشتی بشماره ملی وارد شوید مدیرعامل کلیه اوراق عادی و اداری با امضا آقای حسن حیدری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهرشرکت معتبر میباشد 0
ش941016842119699 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/26
آگهی 12589313
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ محمد رضا عسگری مارنانی کد ملی: وارد شوید ـ حسن حیدری کد ملی: وارد شوید ـ اسمعیل شریف نژاد دشتی کد ملی: وارد شوید ـ آقای حسن معصومی شماره ملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای مندنی ابونصری شماره ملی: 2371610569به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 0
ش941016330400893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/19
آگهی 12575972
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 6/8/94 مرکز اصلی شرکت در استان بوشهر از واحد ثبتی کنگان به واحد ثبتی بوشهر به نشانی باغ زهرا میدان شهید مطهری پلاک 72 طبقه اول کدپستی وارد شوید انتقال یافت و مراتب تحت شماره 861 دراین اداره به ثبت رسیده است.
ش941009155411144  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/19
آگهی 12575733
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به آدرس بوشهر باغ زهرا میدان شهید مطهری خیابان شهید مطهری پلاک 72 طبقه اول با کد پستی: وارد شوید تغییر یافت. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید
ش941009347558328  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/19
آگهی 12574771
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 06/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: ـ حسن حیدری بشماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره ـ اسمعیل شریف نژاد دشتی بشماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ محمدرضا عسگری مارنانی بشماره ملی وارد شوید به سمت مدیرعامل ـ اکبر راستگو بشماره ملی 5159849483به سمت عضو هیئت مدیره ب: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای حسن حیدری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق عادی و اداری با امضاء آقای حسن حیدری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش941007645622865  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/10/19
آگهی 12574767
آگهی تغییرات شرکت سازه اسكلت بوشهر شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۶۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ محمدرضا عسگری مارنانی کد ملی: وارد شوید ـ حسن حیدری کد ملی: وارد شوید ـ اسمعیل شریف نژاد دشتی کد ملی: 3501294441ـ اکبر راستگو کد ملی: وارد شوید ـ آقای حسن معصومی شماره ملی: وارد شوید به سمت بازرس اصلی وآقای مندنی ابونصری شماره ملی: 2371610569به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
ش941007157251521  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کنگان
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/8/20
آگهی 1206098
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 27/7/92 شرکت سازه اسکلت بوشهر (سهامی خاص) شماره ثبت 861 شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد:
آقای حسن معصومی کد ملی وارد شوید و آقای مندنی ابونصری کد ملی وارد شوید بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای حسن حیدری کد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا عسکری مارنانی کد ملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل شریف نژاد دشتی کد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و آقای اکبر راستگو کد ملی وارد شوید و همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضاء آقای حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و عملکرد سال 1391 بتصویب رسید.
مرکز اصلی شرکت از بوشهر به کنگان به آدرس عسلویه، بیدخون، کوچه شهید پرتویی، کدپستی وارد شوید و تلفن وارد شوید انتقال یافت در نتیه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
شعبه شرکت به آدرس آبادان، منازل بهزیستی، فاز 3، پلاک 6219، کدپستی وارد شوید تاسیس گردید. در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش16768000011100971916 مسئول ثبت شرکت‎ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/6/7
آگهی 1139863
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/4/92 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی خاص شماره ثبت 861 شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد:
شعبات شرکت در آبادان و عسلویه بشرح ذیل افتتاح گردید.
شعبه ای از شرکت به آدرس خوزستان، آبادان، دهکده درین، بلوار قایق رانی، سازمان منطقه آزاد اروند، کدپستی وارد شوید تلفن 06313339015
عسلویه به آدرس بید خون، کوچه شهید پرتوئی، کدپستی وارد شوید تلفن 07727364148
ش16768000011100028360 ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/5/13
آگهی 1116245
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه 15/4/92 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی خاص شماره ثبت 861 شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد:
1ـ آقای حسن معصومی بشماره شناسنامه 365 شناسه ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید ، آقای ماندنی ابو نصری بشماره شناسنامه 350 کد ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
3ـ بموجب صورت جلسات هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای حسن حیدری بشماره شناسنامه 805 شماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای جمشید بیگی بروجنی بشماره شناسنامه 515 شماره ملی وارد شوید کدپستی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل شریف نژاد دشتی بشماره شناسنامه 150 و شماره ملی وارد شوید و کدپستی وارد شوید بسمت مدیر عامل همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و سایر نامه های عادی، اداری با امضاء آقای حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1390 بتصویب رسید.
ش16768000011100060041 ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/3/9
آگهی 1059749
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/2/92 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی خاص شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد:
سرمایه شرکت از مبلغ دو میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بیست هزار ریالی بمبلغ دو میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم بیست میلیون ریالی از محل آورده های نقدی اعضا که تماما طی گواهی شماره 75/26000/73 مورخ 7/2/92 بانک تجارت شعبه مرکزی پرداخت گردیده افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
ش16768000011100910045 رئیس اداره ثبت اسناد بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/29
آگهی 10249875
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 27/8/91 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی خاص شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد: 1 آقای حسن معصومی و آقای ماندنی ابونصری بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای حسن حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان آرمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل شریف نژاد بسمت مدیرعامل و آقایان مجید مرادزاده و مصطفی رجبی و جمشید بیگی بروجنی و حسن مختاری همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 3 کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضا آقای حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/9/29
آگهی 849868
آگهی تغییرات
شماره10416 11/9/1391
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 27/8/91 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی خاص شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد:
1 ـ آقای حسن معصومی و آقای ماندنی ابونصری بترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
2 ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای حسن حیدری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان آرمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل شریف نژاد بسمت مدیرعامل و آقایان مجید مرادزاده و مصطفی رجبی و جمشید بیگی بروجنی و حسن مختاری همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.
3 ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه های عادی و اداری با امضا آقای حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ش16768000011100587404 رئیس اداره ثبت بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/8/20
آگهی 10415503
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ 22/7/89 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی خاص به شماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل به عمل آمد: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره شرکت فوق الذکر آقای حسن حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رمضان آرمند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل شریف نژاد به سمت مدیرعامل و آقایان جمشید بیگی بروجنی و حسن مختاری و مجید مرادزاده و مصطفی رجبی همگی بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد آقای حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد شهرستان بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/7/21
آگهی 10863859
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده و فوق‌العاده و هیئت‌مدیره مورخه 23/6/88 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی‌خاص بشماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد.

1ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره شرکت فوق‌الذکر حسن حیدری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رمضان آرمند بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل شریف‌نژاد بسمت مدیرعامل و جمشید بیگی و حامد شهابی و حسن مختاری همگی بعنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

2ـ تعداد اعضاء هیئت‌مدیره از 3 الی 5 نفر به 3 الی 7 نفر افزایش یافت در نتیجه ماده 31 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/7/1
آگهی 11628077
آگهی تغییرات
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و فوق‌العاده مورخه 7/6/88 شرکت سازه اسکلت بوشهر سهامی‌خاص بشماره ثبت 861 و شناسه ملی وارد شوید تغییرات ذیل بعمل آمد:

1ـ آقایان حسن معصومی و ماندنی‌ابونصری به ترتیب بعنوان بازرسین اصلی و علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

3ـ موجب صورتجلسه هیات‌مدیره شرکت فوق‌الذکر حسن حیدری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رمضان آرمند بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل شریف‌نژاد بسمت مدیرعامل و جمشید بیگی‌بروجنی و حسن مختاری و همگی بعنوان اعضاء اصلی هیات‌مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء حسن حیدری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

4ـ مرکز اصلی شرکت به محل جدید به آدرس بوشهر ـ خ شهید مطهری ـ خ فرهنگ ـ کوچه آزادی پلاک 39 کدپستی وارد شوید انتقال یافت درنتیجه ماده 14 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi