رسمیو متحول شد!

دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها و صنایع، امکانات حرفه‌ای تحلیل داده‌ها و بهبود تجربه کاربری در نسخه جدید رسمیو

ورود به نسخه جدید

شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین

معرفی
تغییرات سرمایه
آگهی‌های روزنامه رسمی
دیدگاه کاربران

معرفی

افزودن به لیست plus
سرمایه شرکت 100 میلیارد ریال
Thriva
شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهرک فرهنگیان-آزادی ، خیابان سوم(محمد علی بشارتی) ، بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری ، پلاک 77 ، طبقه همکف کدپستی 1398835311
  • تاریخ تأسیس  1387/7/24
  • نوع شخصیت حقوقی  سهامی خاص
  • شماره ثبت  335598
  • شناسه ملی  10103724490
  • کد اقتصادی  411376497164
  • اشخاص  12
  • آگهی‌ها  56
شماره تلفن
شماره همراه
پست الکترونیک
ارسال پیام مستقیم

نقشه

SEO24

اشخاص مرتبط با شرکت

تعداد اعضا   12
جهت مشاهده سایر اعضا وارد شوید

شرکت‌های زیرمجموعه

تعداد شرکت زیرمجموعه   1

تغییرات سرمایه

آخرین سرمایه شرکت   100,000 میلیون ریال
جهت مشاهده تغییرات سرمایه ثبتی وارد شوید

ارزهای دریافتی

*: مقادیر ستاره‌دار از ارز دولتی استفاده کرده اند و مقدار ریالی و یورویی آن‌ها تقریبی است.
شماره ثبت سفارش
مقدار
به ریال
به یورو
65065645 KRW 1,068,000,000 37,464,126,005 * 769,618 *
56483319 EUR 222,000 10,902,198,000 222,000
مجموع 48,366,324,005 991,618

آگهی‌های روزنامه رسمی

تعداد آگهی‌ها  56
تاریخ
متن آگهی
1401/6/13
آگهی 16659818
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بازرگانی کوشا خودرو نگین به شناسه ملی وارد شوید و به شماره ثبت 335598 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1401 تصمیمات ذیل اتخاذ شد مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هدف نوین نگر شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار اقتصادی جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.آقای مصطفی خدری با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل خانم تارا سرکویه با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای کاظم امینی با کد ملی وارد شوید به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی 1400به تصویب رسید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1401/5/26
آگهی 16611768
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص بازرگانی کوشا خودرو نگین به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت 335598 به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/04/1401 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم 100000ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1401/2/22
آگهی 16456357
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/12/1400 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/12/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی با نام عادی از محلمطالبات حال شده افزایش و تماما پرداخت شده می باشد در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح گردید. ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/11/28
آگهی 16325147
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/10/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی- شهر تهران- محله شهرک فرهنگیان-آزادی خیابان سوم(محمدعلی بشارتی) -بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشکری پلاک 77 به کد پستی وارد شوید تغییر یافت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/7/24
آگهی 16084392
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 29/04/1400 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه1399 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1400/3/30
آگهی 15850824
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1398 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف نوین نگر به شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردد
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/12/5
آگهی 15674364
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/11/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان شهید علیرضا یوسفی ، خیابان شهید دکتر بهشتی ، پلاک 197 ، طبقه همکف کد پستی1533667481 تغییر یافت .
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/10/29
آگهی 15608829
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت وارد شوید و شناسه ملی وارد شوید به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/04/1399 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اعضاء هییت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب شدند: - آقای مصطفی خدری با کد ملی وارد شوید به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل - خانم تارا سرکویه با کد ملی وارد شوید به سمت نایب رییس هیات مدیره -آقای کاظم امینی با کدملی5299930631 به سمت عضو هیات مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد ها و عقود اسلامی با امضاء رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1399/4/15
آگهی 15281763
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 335598 و شناسه ملی 10103724490
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و محاسبه سود و زیان شرکت منتهی به آخر اسفند ماه 1397 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای مهرداد چشم خاوری به شماره کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردد. پ990409976324190  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1398/3/7
آگهی 14623790
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ وارد شوید ریال به مبلغ وارد شوید ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ وارد شوید ریال بموجب گواهی شماره 13/3252/14 مورخ 11/02/1398 بانک صادرات ایران شعبه انوری پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/25
آگهی 14417883
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
پ971017548184482  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/25
آگهی 14417880
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهاب خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره کاظم امینی به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است
پ971017831672853  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/10/25
آگهی 14417878
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 19/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، یوسف آباد، کوچه پله سوم، خیابان ولیعصر، پلاک 2230، ساختمان سپهر ساعی، طبقه 14، واحد 1401 کد پستی وارد شوید تغییر یافت .
پ971017882378668  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/12
آگهی 14330261
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود ذریه به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای کاظم امینی به کدملی وارد شوید به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره و آقای محمودرضا بهمن پوری به کدملی وارد شوید به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره به مدت 2 سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآوراز قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا" به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970905161476788 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/9/12
آگهی 14330257
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی برای مدت 2 سال انتخاب می شوند و بدین ترتیب ماده 13 اساسنامه اصلاح می گردد. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر است و بدین ترتیب بند "ز" ماده 14 اساسنامه اصلاح گردید.
پ970905980550689 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/8/30
آگهی 14316332
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 30/04/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی وارد شوید و بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود دهقانی به شماره کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ970826403209241 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/14
آگهی 14192782
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 2 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پ970607392784209 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1397/6/14
آگهی 14192777
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مصطفی خدری به کدملی وارد شوید به سمت رییس هیئت مدیره و شهاب خدری به کدملی وارد شوید به سمت مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رییس هیئت مدیره (مصطفی خدری) به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ970607932759126 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/27
آگهی 13652399
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خدری به کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیفه خدری به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهاب خدری به کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی خدری به تنهایی و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/27
آگهی 13652370
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 05/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید و شهاب خدری به شماره ملی وارد شوید و خلیفه خدری به شماره ملی وارد شوید مسعود دهقانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی رایمند وهمکاران به شناسه ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی برای یک. سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی 95 به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1396/7/4
آگهی 13618427
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت به نشانی استان گیلان شهرستان بندر انزلی بخش مرکزی دهستان لیچارکی حسن رود کاسپین کوچه افشاری بلوار فاتحی پلاک 17 کدپستی وارد شوید تاسیس و آقای مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر شعبه تعیین گردید. پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/21
آگهی 12777583
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 23/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران – خیابان شهید مطهری – بعد از خیابان سرافراز – پلاک 312 – کدپستی: وارد شوید تغییر یافت پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1395/2/21
آگهی 12777564
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 23/01/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی وارد شوید و شماره ثبت وارد شوید بسمت بازرس اصلی و آقای مسعود دهقانی با کدملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 94 به تصویب رسید پ وارد شوید اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/11/12
آگهی 12622590
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني كوشا خودرو نگين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 08/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در شیراز، خیابان قصرالدشت، ابتدای خیابان برق، سمت راست، نمایشگاه کوشا خودرو نگین کد پستی: وارد شوید تاسیس گردید.
پ941105423141612 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/9/3
آگهی 12489856
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني كوشا خودرو نگين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خدری کدملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیفه خدری کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهاب خدری کدملی وارد شوید بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء آقای مصطفی خدری رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ940826150622694  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/8/30
آگهی 12485441
آگهی تغییرات شرکت بازرگاني كوشا خودرو نگين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی 1393 به تصویب رسید. ـ موسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی وآقای مسعود دهقانی به کد ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ـ آقایان خلیفه خدری به شماره ملی5299685009 و مصطفی خدری به شماره ملی4269565136 و شهاب خدری به شماره ملی2300957809 بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پ940824884665782 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1394/2/21
آگهی 12143652
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آمارگاران شناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پ940214766792536 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/12/19
آگهی 12067622
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 29/11/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به آدرس تهران خیابان شهید مطهری بعد از خیابان سرافراز پلام 312 کدپستی وارد شوید تغییر یافت.
پ931213982304108 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/11/8
آگهی 9397199
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 17/10/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خدری به کدملی 4269565136بسمت رئیس هیئت مدیره آقای خلیفه خدری به کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهاب خدری به کدملی 2300957809بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها با امضاء آقای مصطفی خدری رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ931101274167226  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/10/29
آگهی 1773386
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/09/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 000 000 000 33 ریال به مبلغ 000 000 000 60 ریال منقسم به وارد شوید سهم وارد شوید ریـالی با نام از محل واریزنقدی افزایش یافته و مبلغ 000 000 000 27 ریال بموجب گواهی227 /ش / 14 /3252 شماره مورخ11/8/93 بانک صادارت شعبه انوری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. عبارت ذیل به بند (ز) ماده 14 اساسنامه الحاق و ماده مذکور اصلاح گردید: "اختیارات مدیرعامل شرکت دارای هرگونه اختیارات کامل بمنظور پیش برد اهداف شرکت و اداره امور مربوطه میباشد."
پ931022183498129 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/9/8
آگهی 1705151
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/08/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیفه خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خدری به شماره ملی4269565136 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل آقای مصطفی خدری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ930901333952649  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/3
آگهی 1580137
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: و آقای مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید و آقای شهاب خدری به شماره ملی وارد شوید و آقای خلیفه خدری به شماره ملی وارد شوید روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. آقای مسعود دهقانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل وموسسه حسابرسی آمارگاران بشناسه ملی وارد شوید بسمت بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پ930529862329473 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/6/3
آگهی 1580079
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی خدری باکد ملی وارد شوید بسمت رئیس هیئت مدیره وآقای خلیفه خدری با کدملی وارد شوید بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای شهاب خدری باکد ملی وارد شوید بسمت مدیرعامل و عضو انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضاء آقای مصطفی خدری رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پ930529668135273 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/27
آگهی 1386985
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/11/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی وارد شوید به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود دهقانی کدملی وارد شوید به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پ1797980 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1393/1/27
آگهی 1386793
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرونگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 2/12/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/8 ریال به مبلغ000/000/000/33 ریال منقسم 000/330 سهم 000/100 ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ 000/000/000/25 ریال بموجب گواهی شماره 330/3252/14 مورخ 5/12/92 بانک صادرات شعبه انوری پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ 26/12/92 تکمیل امضاء گردیده است.
پ1797982 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/11/5
آگهی 1287450
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ19/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای مصطفی خدری به شماره ملی4269565136 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خلیفه خدری به شماره ملی5299685009 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب خدری به شماره ملی2300957809 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و قراردادها با امضاء رئیس هیا ت مدیره آقای مصطفی خدری به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پ1755194 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/4/6
آگهی 1081948
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 01/03/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکوروش به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود دهقانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به 30/12/1391 به تصویب رسید.
در تاریخ 21/03/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ1658777 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1392/1/20
آگهی 1006420
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 8/12/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 موسسه حسابرسی و مشاوره مالی ژرف بین نیکو روش به عنوان بازرس اصلی، آقای مسعود دهقانی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. 3 ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به 29/12/1390 به تصویب رسید. در تاریخ 20/12/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ وارد شوید اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/13
آگهی 730904
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگینسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 15/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ شعبه به نشانی استان فارس شهر شیراز خ قصردشت خ برق پ 15 کدپستی وارد شوید تأسیس گردید.
در تاریخ 28/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011106006294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/7/13
آگهی 11043250
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 15/6/91 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ شعبه به نشانی استان فارس شهر شیراز خ قصردشت خ برق پ 15 کدپستی وارد شوید تأسیس گردید.

در تاریخ 28/6/91 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/4
آگهی 654404
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ5/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سرمایه شرکت از مبلغ000/000/000/2ریال به مبلغ000/000/000/8ریال منقسم به هشتاد هزار سهم با نام، به ارزش هرسهم000/100ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره143252118 مورخ6/4/1391 بانک صادرات شعبه انوری مبلغ000/000/000/6 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
در تاریخ24/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پ18279000011104084210 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/5/4
آگهی 9932536
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ5/4/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سرمایه شرکت از مبلغ000/000/000/2ریال به مبلغ000/000/000/8ریال منقسم به هشتاد هزار سهم با نام، به ارزش هرسهم000/100ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره143252118 مورخ6/4/1391 بانک صادرات شعبه انوری مبلغ000/000/000/6 ریال پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.

در‌ تاریخ24/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/21
آگهی 639392
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای خلیفه خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهاب خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید به سمت مدیر عامل.
2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضا مدیرعامل شرکت به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ 04/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011103423189 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1391/4/21
آگهی 639385
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1/3/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ آقای مهدی فتح آبادی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس اصلی، آقای آیدین رضایی به شماره ملی وارد شوید به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
2 ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
3ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ 1/3/1393 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای خلیفه خدری به شماره ملی وارد شوید و آقای شهاب خدری به شماره ملی وارد شوید و آقای مصطفی خدری به شماره ملی وارد شوید تا تاریخ 1/3/1393.
در تاریخ 04/4/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ18279000011103422912 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/6
آگهی 470881

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین
سهامی خاص به شماره ثبت335598
و شناسه ملی10103724490
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ21/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر برج سپهر ساعی طبقه 4 واحد406 کدپستی1433894119 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ23/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ20163000011101553572 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/12/6
آگهی 11769018
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت۳۳۵۵۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ21/10/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خیابان ولیعصر برج سپهر ساعی طبقه 4 واحد406 کدپستی1433894119 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ23/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/25
آگهی 458509

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین
سهامی خاص به شماره ثبت335598
و شناسه ملی10103724490
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به بیست هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/100 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 670/90/152 مورخ 21/10/1390 بانک اقتصادنوین شعبه پارک ساعی مبلغ 000/000/990/1 ریال پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
درتاریخ 11/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پ20163000011101418152 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/11/25
آگهی 10517057
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/10 ریال به مبلغ 000/000/000/2 ریال منقسم به بیست هزار سهم با نام، به ارزش هر سهم 000/100 ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل پرداخت نقدی پرداخت گردیده، افزایش یافت که بموجب گواهی شماره 670/90/152 مورخ 21/10/1390 بانک اقتصادنوین شعبه پارک ساعی مبلغ 000/000/990/1 ریال پرداخت گردیده است در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. درتاریخ 11/11/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/27
آگهی 423085

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین
سهامی خاص به شماره ثبت 335598
و شناسه ملی 10103724490
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 3/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
1ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.
در تاریخ 14/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پ20163000011101230354 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/10/27
آگهی 11778083
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ 3/10/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است.

در تاریخ 14/10/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1390/5/4
آگهی 11973175
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ15/04/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1‌ـ آقای مهدی فتح‌آبادی به شماره ملی0077786262 به عنوان بازرس اصلی، آقای آیدین رضایی به شماره ملی0070426287 به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ22/04/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/13
آگهی 11178452
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 1/5/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای خلیفه خدری به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای شهاب خدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی خدری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی خدری به سمت مدیر‌عامل.

2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضا مدیرعامل شرکت به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 31/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1389/6/13
آگهی 10876082
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۵۹۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ 1/5/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای موسی عباسی به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالرضا بهمن‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 1/5/1391 به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای خلیفه خدری و آقای شهاب خدری و آقای مصطفی خدری تا تاریخ 1/5/1391.

در تاریخ 31/5/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/4/25
آگهی 11372673
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی ‌خاص بشماره‌ ثبت۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 16/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای خلیفه خدری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای شهاب خدری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای مصطفی خدری به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مصطفی خدری به سمت مدیرعامل

2ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها با امضا مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ 6/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/4/25
آگهی 11298262
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی خاص بشماره ‌ثبت۳۳۵۵۹۸و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ 17/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ولیعصر پائین‌تر از پارک ساعی برج سرو ساعی ط 9 واحد 901 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.

در تاریخ 6/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
1388/4/25
آگهی 10663576
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کوشا خودرو نگین سهامی ‌خاص بشماره‌ ثبت۳۳۵۵۹۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۷۲۴۴۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/3/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

1ـ آقای موسی عباسی به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالرضا بهمن‌پور به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

2ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

3ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ 15/3/1390 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای خلیفه خدری و آقای شهاب خدری و آقای مصطفی خدری تا تاریخ 15/3/1390.

در تاریخ 6/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
جهت مشاهده این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور، وارد شوید
چاپ
برای ثبت نظر وارد شوید...
conversation

دیدگاه کاربران

logo-samandehi