لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی

از داده‌های منتشر شده بانک مرکزی برای ارزهای دریافتی از سامانه نیما و ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ و ۹۸